Aktualizace 28. 4. 2016: Ministerstvo dopravy nám potvrdilo, že se na obnově trati pracuje. Momentálně se připravuje dokumentace pro vypsání výběrového řízení. Pokud vše půjde podle plánu, budou všechny formality hotovy v roce 2019, pak bude moci začít stavba. Ta potrvá asi rok. Oprava trati se připravuje variantně – buď se udělá násep a na něj položí trať, nebo se postaví železniční most, který překlene celé území sesuvu. Kromě tohoto místa se chystá i oprava a úprava železničních přejezdů, aby bylo cestování po trati rychlejší. Situace budeme dále sledovat.

Aktualizace 18. 11. 2015: Na jednání zástupců Strany zelených s ministry Andrejem Babišem a Danem Ťokem bylo potvrzeno, že se chystá oprava trati. Ministr dopravy Ťok potvrdil, že již dal SŽDC pokyn k zahájení přípravných prací. SŽDC doteď nedělala nic, čili samotná oprava nějaký čas potrvá. Je nejprve potřeba připravit projekt, vybrat ten nejvhodnější, projít celým územním i stavebním řízením. Pak se teprve bude moci začít stavět. Časově to vychází na dobu po plánovaném zprovoznění dálnice D8 přes České středohoří.

Co přispělo ke změně názoru? Troufáme se říci, že i naše kampaň. Naší petici podepsalo přes 3000 lidí. Na náš podnět přijala usnesení na podporu trati všechna zastupitelstva obcí, kterých se trať týká, včetně Teplic a Lovosic. Téma jsme dostali i do celostátních médií, dokument o trati se brzy bude vysílat i v sousedním Německu.

Co bude s naší kampaní dál? 

Samozřejmě nekončíme. Trať se ještě neobnovuje, proto musíme celý proces sledovat a ujistit se, že vše proběhne jak má, tzn. i s ohledem na zájmy ochrany přírody v CHKO. Pokud chcete naši kampaň podpořit, můžete tak učinit třeba nákupem tašky s motivem záchrany trati. V příštím roce chystáme ještě cyklus diskusí a zábavných akcí. Pokud se do nich chcete zapojit, můžete nám napsat.

slide_097

Původní text:

Dne 7. 6. 2013 došlo v důsledku stavebních prací na stavbě dálnice D8 za přispění vydatných srážek k sesuvu zeminy, který poškodil cca 200 m tratě mezi zastávkou Dobkovičky a stanicí Radejčín. I přes opakovaná ujištění od Správy železniční dopravní cesty, Ministerstva dopravy a Ústeckého kraje, že dojde k obnově trati v okamžiku, kdy se podaří sesuv sanovat, sdělil dne 13. 6. 2015 ministr dopravy, že trať obnovena nebude.

Tato dráha má zásadní význam pro život v celé oblasti západního Českého středohoří. Nejen, že v pracovní dny zabezpečuje dopravu osob do zaměstnání a dětí do škol z obcí těžko dostupných autobusovou dopravou, ale také zásadně zvyšuje množství turistů, přijíždějících do okolí Milešovky. Uplynulé dva roky zároveň jasně ukázaly, že autobusy v žádném případě nedokážou tuto trať nahradit. I proto jsme se rozhodli sepsat petici, směřovanou ministerstvu dopravu, která obsahuje dva hlavní požadavky:

 1. Okamžité zahájení obnovy tratě souběžně s dostavbou D8.
 2. Zahájení provozu železnice na celém úseku trati 097 od začátku platnosti nového jízdního grafikonu v prosinci 2015.

Petici podpořilo účastí v petičním výboru hned pět starostů dotčených obcí. I to dokazuje, jak je pro život regionu důležitá.

Petici si můžete stáhnout zde. Vyplněné petiční archy odevzdejte nejbližší základní organizaci Strany zelených, případně je zasílejte pověřenému členu petičního výboru Michalu Tétauerovi na adresu:

Michal Tétauer, Milešov 154, 411 32 Velemín

097_historicke

Z historie trati

Železniční trať Teplice – Lovosice byla postavena v roce 1897 jako trať dálková, vedoucí původně z Teplic až do Liberce. Tento údaj je důležitý tím, že se stavebními parametry nejedná o typickou „lokálku“ (ač je tak vlivem charakteru provozu víceméně vnímána), ale jde o trať s lepšími parametry, než mají klasické „lokálky“.

Poškození tratě

K masivnímu svahovému sesuvu, který část tratě poškodil, došlo 7. 6. 2013. O příčinách sesuvu se příliš nemluví, nicméně je zřejmé, že po dobu 116 let byl svah natolik stabilní, že provoz železnice v těchto místech ohrožený nikdy nebyl. Teprve v okamžiku, kdy nastala v blízkosti stavba dálnice, která svah v jeho dolní části narušila, tak došlo k popsanému masivnímu sesuvu. Z tohoto pohledu nelze nahlížet na sesuv jako na „živelnou pohromu“, ale jako na situaci, která vznikla ve zřejmé souvislosti s činností lidí (firem, institucí) a vzniklé škody mají své pojmenovatelné viníky.

Železniční trať byla vlivem sesuvu poškozena v délce cca 200 m. Z celkové délky dráhy od Teplic po Lovosice (36 km) je tak poškozeno pouhých 0,6 % její délky!

Potenciál využití a rozvoje mají zejména ty železniční tratě, které obecně splňují následující dopravně – inženýrská hlediska:

 • Můžou sloužit příměstské dopravě, tj. vedou k velkým městům.
 • Mají návaznost na tratě se segmentem rychlých vlaků (R, EC, IC, SC…).
 • Prochází regionem, který lze považovat za atraktivní.
 • Nevede v souběhu s jejich trasou silnice, která by měla citelně lepší parametry.
 • Je na nich provozována služba, která není silniční dopravou plnohodnotně nahraditelná.
 • Vede územím s mimořádným významem z hlediska ochrany přírody (rezervace, CHKO…).
 • Mají potenciál např. pro jízdu vlaků odklonem při mimořádnostech, atd.

Potenciál tratě je veliký:

 • Začíná i končí přímo (bez přestupu) ve větších městech: Teplice – Lovosice (Litoměřice).
 • V obou koncových stanicích je návaznost na rychlíkové tratě.
 • Region Českého středohoří lze považovat turisticky za vysoce atraktivní.
 • Mimo několika výjimek jsou obce podél tratě dopravně obsluhovány jen nekvalitními silnicemi III. třídy. Žádnou hlavní silnici tak nelze považovat za souběžnou.
 • Vede územím s vysokou mírou ochrany přírody, kde převedení ekologické železniční dopravy na mnohem méně ekologickou silniční dopravu je vysoce nežádoucí, mimo jiné i s ohledem na stav silnic.
 • Spojuje dvě důležité železniční tratě (elektrifikované, dvoukolejné) a může být použita v případě odklonů např. při mimořádných událostech v okolí Ústí nad Labem a na dopravních cestách podél Labe.
 • Přeprava jízdních kol vlakem není silniční dopravou zcela nahraditelná. Přes existenci tzv. cyklobusů nenabízí tato služba srovnatelnou kapacitu ani praktickou operativnost jako železniční doprava (nutnost otevření přívěsu řidičem, manipulační přestávky prodlužují jízdu aj.).

dobkovicky-litochovice-d8-dalnice-sesuv-12_galerie-980

Další příklady „neperspektivních“ železničních tratí, které měly být zrušené

Trať Milotice nad Opavou–Vrbno pod Pradědem – Měla být zrušena po povodni v roce 1997 pro masivní poškození (daleko rozsáhlejší než u tratě č. 097 z Teplic do Lovosic) a údajnou nerentabilitu. Obnovena nakonec soukromou firmou OKD Doprava, provozována bez jakýchkoliv problémů dodnes, dobře využita osobní i nákladní dopravou.

Trať Šumperk–Kouty nad Desnou – Stejně jako trať Milotice–Vrbno měla být zrušena po povodni v roce 1997 pro masivní poškození (opět daleko rozsáhlejší než u tratě č. 097) a údajnou nerentabilitu. Obnovena Svazkem obcí údolí Desné, provozována bez jakýchkoliv problémů dodnes, momentálně začala rozsáhlá investice, spočívající v elektrifikaci tratě. Po jejím provedení budou nasazeny kapacitní soupravy místo motorových vozů, které už kapacitně nedostačovaly, předpokládá se prodloužení některých rychlíků až do Koutů nad Desnou.

Jindřichohradecké místní dráhy – Provoz na nich byl koncem 90. let minulého století zastavený jako silně prodělečný. Po převzetí provozu soukromým subjektem došlo k úplnému obnovení provozu, modernizaci vozidel i tratí a neustálému nárůstu počtu cestujících a tržeb.

Náklady na obnovení úseku tratě Teplice – Lovosice poškozeného sesuvem

Přes řadu různých odhadů, které lze považovat za velmi nepřesné a neadekvátně přemrštěné, neexistuje seriózní dokument, který by odborným způsobem a variantně prověřil rekonstrukci železničního tělesa v délce dotčené sesuvem. S vědomím existence celé řady progresivních technologií v geotechnice (odlehčené násypy, vyztužené zeminy atd.), umožňující výstavbu dopravních staveb i ve velmi komplikovaném území, je zřejmé, že prověření možnosti využití těchto technologií je v řešeném úseku tratě č. 097 nezbytně nutné. Dokud není k dispozici, není možné rozhodovat v tak závažné věci na základě dohadů nebo spekulací!

Poškozený úsek tratě č. 097 Lovosice – Teplice je jen zlomkem její celkové délky, náklady na její obnovu pomocí progresivních technologií by byly pravděpodobně řádově nižší, než uvádějí oficiální odhady vládních institucí a řádově nižší, než u výše uvedených obnovených tratí, které byly vlivem povodně poškozené v téměř celé své délce.

Železniční trať č. 097 z Teplic do Lovosic lze v celkovém kontextu hodnotit jako trať perspektivní, která byla průběžně udržována, s ohledem na svůj charakter má relativně dobré parametry, velmi výhodnou geografickou polohu a také perspektivu dalšího rozvoje (nová vozidla, nové zastávky – viz výše uvedené příklady jiných „odepsaných“ tratí).

Naopak silniční síť v okolí má silně nevyhovující parametry, provoz autobusů náhradou za vlaky lze chápat jako provizorium, dlouhodobě jej nelze akceptovat z řady důvodů, např. poškozování silnic těžkým vozidlem, ohrožení např. cyklistů jízdou rozměrného vozidla na úzké silnici, ekologické dopady, snížená spolehlivost např. v zimním období, nutnost přestupů mezi vlakem a autobusem (snižující atraktivitu tohoto spojení), nevhodnost autobusové přepravy např. pro větší skupiny cyklistů, zdržení při přestupech většího množství cestujících s koly atd. Právě z výše uvedených důvodů došlo k obnovení provozu na citovaných tratích v jiných krajích, kde bylo náhradou autobusem také argumentováno (Kouty nad Desnou, Vrbno pod Pradědem, Jindřichohradecko). Ve všech případech se tento postup plně osvědčil a stal se výrazným impulzem k novému rozvoji tratě i regionu.

sesuv-d8

Facebook

Kontaktujte nás

Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat. Vyberte si, komu napíšete.