20. 2. 2018

Velká spalovna komunálního odpadu v Horních Počaplech

V areálu elektrárny Mělník (dále EMĚ) plánuje ČEZ vybudovat spalovnu komunálního
odpadu, jednu z největších spaloven v ČR s kapacitou 320 000t odpadu ročně. V současné
době probíhá posouzení dopadu projektu na životní prostředí, tzv. EIA, ke kterému obce,
organizace, občané mohli podat stanoviska na Ministerstvo životního prostředí. Město Štětí
uvedlo ve svém stanovisku, že z dokumentace nevyplývá negativní dopad spalovny na město
a jeho obyvatele. Dále město Štětí požaduje, aby byl přednostně spalován odpad vzniklý
v nejbližším okolí a realizací záměru podněcuje výstavbou potřebné dopravní infrastruktury.
Hnutí DUHA (ekologická organizace) uvádí ve stanovisku ke spalovně Mělník, že je předložen
záměr jež má ročně navézt a spálit 320 000 tun komunálních a jiných odpadů a odvézt 112
000 tun nebezpečné škváry a toxického popílku a není zde uvedeno kam. Záměr má být
umístěn na území, na kterém to podle Územního plánu není možné a obec na jejímž katastru
má spalovna stát (Horní Počaply) s jeho realizací nesouhlasí. Dokumentace záměru je přitom
velmi obecná, když tvrdí, že bude splňovat nejlepší dostupné technologie (BAT) jež budou
známy až na přelomu let 2018 a 2019 (viz str. 49 ) a dále je zde uvedeno, že použije zatím
neznámou technologii, která však budoucí BAT bude plnit a na str. 40 v dokumentaci záměru
je napsáno, že spalovna bude realizována až bude vyřešena dopravní situace, která se však
ještě ani stavebně řešit nezačala. Dále Hnutí Duha je přesvědčeno, že součástí technologie
musí být zařízení, které bude vytřiďovat toxické odpady na vstupu spalovny.
Arnika (ekologická organizace) uvádí ve stanovisku ke spalovně Mělník , že procentní podíl
spalovny Mělník na ročních emisích jednotlivých škodlivin vypouštěných celou EMĚ
(Elektrárna Mělník) v roce 2024 znamená, že spalovna zhruba z poloviny anebo i více než
poloviny bude přispívat k celkovým emisím prachových částic PM10, rtuti, benzo-a- pyrenu,
kadmia a thalia, a polychlorovaných bifenylů. Z více jak třetiny pak bude přispívat k emisím
chlorovodíku a součtu těžkých kovů. Je tedy patrné, že varianta bez spalovny by nebyla
zatěžující mimo jiné i pro kritický benzo-a- pyren, pro nějž už dnes je situace vážná! Mimo jiné
i proto nelze souhlasit s výstavbou ZEVO v tak zatížené lokalitě jako je okolí elektrárny Mělník.

Spalovny v okolí
1. Malešice v Praze se zpracovatelskou kapacitou 310 000 tun odpadu ročně.
2. Termizo (Termické zpracování odpadů) v Liberci. Termizo bylo uvedeno do provozu roku
1999 a má kapacitu 96 000 tun.
3. Plánovaná spalovna Most – Komořany 150 000 tun

Vznikající sdružení NE SPALOVNĚ připravilo petici proti výstavbě spalovny ZEVO v areálu
EMĚ, která bude k dispozici v dotčených obcích Mělnicka a Štětska. POKUSME SE
SPOLEČNÝMI SILAMI TOMUTO PROJEKTU ZABRÁNIT!
Sdružení upozorňuje na dokumentaci ke spalovně, kde je uvedeno, že nebude ovlivněn jiný
majetek než majetek investora. Není to pravda. Cena nemovitostí klesne, případné
obchvaty obcí a nové komunikace spolykají desítky hektarů především zemědělské půdy.

Ostatní pozemky budou znehodnocovány exhalacemi ze spalovny i výfuků těžkých
nákladních aut.

http://arnika.org/spalovna-melnik

https://www.facebook.com/Spalovna-odpad%C5%AF- Horn%C3%AD-Po%C4%8Daply- M%C4%9Bln%C3%ADk- 208751926369237/?hc_ref=ARTkofCwoCqNxVOuzQPVuZwWmmTklBnbQ1qut6Pm3jRolkpWKIZM7grzlqG NOea3u2s

Výše je uveden kontakt na petici proti spalovně a na stránky sdružení NE SPALOVNĚ.
Petici proti spalovně mohou občané Štětí podepsat u petičního stánku na Mírovém náměstí
v sobotu 3.3. a 10.3 vždy od 9: 00 hodin do 12:00 hodin.

Zastupitel města MVDr. Milan Rygl

Facebook

Kontaktujte nás

Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat. Vyberte si, komu napíšete.
love