5. 5. 2015

22. dubna vznesl pověřený zástupce krajské organizace Strany zelených několik dotazů na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) ohledně opravy, případně zrušení železniční trati 097 v úseku poničeném sesuvem u Dobkoviček. Již jsme dostali od SŽDC odpovědi, přinášíme proto jejich plné znění.

Otázky SZ:

  1. Dne 7. června 2013 byla zničena část železniční trati č. 097 sesuvem půdy. Protože se jedná o majetek České republiky, který byl vaší společnosti svěřen k nakládání, chci se zeptat, jaké konkrétní kroky jste učinili (např. podání trestního oznámení nebo právní a odborné posudky v tomto směru) ke zjištění viníka, po kterém bude ČR (a vy jako její hospodář na tomto majetku) vymáhat úhradu škody na majetku?
  2. Jestliže byly dle odst. 1 učiněny nějaké konkrétní písemné kroky v tomto směru, žádám o elektronické kopie těchto písemností (žádostí, oznámení, odpovědí na ně apod.).
  3. Protože jako řádní hospodáři jste v souladu se zákonem povinni udržovat majetek ČR svěřený vám do péče a případné škody napravovat bez zbytečného odkladu, ptám se, zda již bylo vypsáno výběrové řízení na opravu části trati č. 097 poničené sesuvem, kdy bylo vypsáno a kdy začnou práce na těchto opravách?
  4. V denním tisku jsem se dočetl, že Ministerstvo dopravy jednalo s Ústeckým krajem o neobnovení tratě. Vzhledem k tomu, že o případném zrušení tratě je nutno vést správní řízení a žadatelem by v tomto případě měla být vaše organizace, žádám o informaci (a elektronickou kopii této žádosti), kdy tak z vaší strany bylo učiněno?
  5. Dále žádám o informaci, zda a kdy jednali zástupci (a kteří) vaší organizace (jako příslušného hospodáře s majetkem) se zástupci Ústeckého kraje (a kterými) ohledně neobnovení tratě a s jakými výsledky? Zároveň žádám o elektronické kopie zápisů z těchto jednání.

Odpovědi SŽDC:

  1. Sesuvem v červnu 2013 u Dobkoviček nevznikla škoda pouze na železniční infrastruktuře, ale i na majetku jiných subjektů. Z tohoto důvodu se řešením vzniklé situace zabývala vláda ČR, která svým usnesením č. 640 ze dne 14. srpna 2013, jež je rovněž zveřejněno na webových stránkách vlády ČR, ustanovila pracovní skupinu pro řešení uvedené problematiky. Viz www.vlada.cz, sekce média centrum/jednání vlády/dokumenty vlády/2013/2013-08-14 (Usnesení č. 618-641). Odkaz: https://apps.odok.cz/djv-agenda-list?year=2013. Tato pracovní skupina má mimo jiné zpracovat analýzy příčin sesuvu a o výsledcích těchto analýz informovat vládu ČR. Z uvedeného vyplývá, že je bezpředmětné, aby SŽDC samostatně zjišťovala příčiny vzniklého sesuvu.
  2. Vzhledem k vyjádření v bodu 1 SŽDC nedisponuje žádnými písemnostmi v této věci.
  3. Výběrové řízení na opravu trati k dnešnímu dni nebylo vypsáno.
  4. Řízení o zrušení trati č. 097 nebylo zahájeno.
  5. Ze strany SŽDC nebylo vedeno se zástupci Ústeckého kraje jednání o neobnovení trati 097.

Facebook

Kontaktujte nás

Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat. Vyberte si, komu napíšete.
love